لوله متالایزی

لوله باروکش متالایز و لمینیت در قطرهای مختلف که موارد مصرف آن بیشتر در بسته بندی هایی استفاده می گردد که محصول داخل لوله قرار می گیرد.